Skip to content

เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข

 • by

จิรายุ ตั้งศรีสุข (จิรายุเดิมมีชื่อว่า จิรายุทธ แต่ภายหลังไดเ้ปลี่ยนเป็น จิรายุ) เกิดทจังหวัดพิจิตร เป็นบุตรคนเล็กของเสริมชยั ต้งัศรีสุข
กบัโชติกา ต้งัศรีสุขและมีพี่สาว1คน ชื่อแพทย์ หญิงจุฬารัตน์ต้งัศรีสุข

จิรายุจบช้ันมธัยมศึกษาตอนตน้ ที่โรงเรียนอนุบาลวชิรจบช้นั มธัยมศึกษา
ตอนปลายที่โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม และศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ ต่อมาปี 2556 เขาได้รับทุนความสามารถพิเศษ (ด้านศิลปิ น) จึงได้ย้ายคณะไปศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจค้าปลีก จนส าเร็จการศึกษา และเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตรในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
จิรายุเข้าสู่วงการบันเทิงโดยค าชักชวนของฌาณฉลาด ทวีทรัพย์ ฌาณฉลาดเห็นเขาผ่านทางเฟซบุ๊ก จึงชักชวนเข้าสังกัด มีตา ทาเลนท์
เมเนจเมนท์จากน้ันพาเขาไปแคสงานกบั ทางช่อง 3 และเซ็นสัญญาเป็นดาราในสงักดั ช่อง 3 เป็นระยะเวลา 5 ปีในปี 2555 มีคนติดต่อเข้ามาให้
เล่นละครซีรีส์ชุด สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ตอน คุณชายพุฒิภัทร แม้ในการวางตัวจะถูกวิจารณ์จากผู้ชมว่าเจมส์ไม่เหมาะควรกับบทดังกล่าว[1] แต่
หลงัจากละครออกอากาศก็ไดร้ับกระแสที่ดีในอินเทอร์เน็ต ทา ให้จิรายุมีชื่อเสียง มีกระแสที่เรียกว่า “คู่จิ้น” กบั นางเอกของเรื่องอย่างสาว เบลล่า
ราณีแคมเปน นอกจากน้ียงัมีงานเพิ่มข้ึนมามากมาย รวมถึงเป็นพรีเซนเตอร์ให้หลายยี่ห้อ โดยที่เป็นพรีเซนเตอร์ของโยเกิร์ต เมจิบัลแกเรีย ท าให้
ยอดขายเพิ่มข้ึน 1 แสนถว้ยต่อวนั จนทา ให้จิรายุไดร้ับฉายา “ซปุ ตาร์สายฟ้าแลบ” รวมถึงเป็น “1 ใน 10 พระเอกที่น่าจบั ตามองในปี2556”
ส าหรับการแสดงละครเรื่องน้ีจิรายุไดร้ับรางวลัพิฆเนศวร สาขานักแสดงน าชายดีเด่น
ผลงาน:
ละครโทรทัศน์:

 • คุณชายธราธร (2556) – รับบทเป็น นายแพทย์ หม่อมราชวงศ์พุฒิภัทร จุฑาเทพ (ชายภัทร / คุณชายหมอ)
 • (คุณชายปวรรุจ/คุณชายพุฒิภทัร/คุณชายรัชชานนท์/คุณชายรณพีร์/ ทองเนื้อเกา้ – รับเชิญ2ตอนสุดท้าย)
 • รักสุดฤทธิ์ (2558) – รับบทเป็น อิทธิฤทธิ์ ปติชาติ
 • หนึ่งในทรวง (2559) – รับบทเป็น อนวัช พัชรพจนาถ (หนึ่ง)
 • ปดิวรัดา (2559) – รับบทเป็น ศรัณย์ ศิวเวทย์ (ปลัดศรัณย์)
 • บ่วงหงส์ (2560) – รับบทเป็น รเมศ จิรยุทธานนท์
 • หนึ่งด้าวฟ้าเดียว (2561) – รับบทเป็น ขันทอง / ออกพระศรีขันทิน / พระศรีสัจจา
 • เกมเสน่หา (2561) – รับบทเป็น ลัคนัย ดิสถาพร
 • กรงกรรม (2562) – รับบทเป็น กมล อัศวรุ่งเรืองกิจ (อาซา)
 • เล่ห์บรรพกาล (2563) – รับบทเป็น เพลิงฟ้า สิขานล (เพลิง) / ขุนอุทัยโยธิน (อุทัย) / ราวิ / ท้าววาร (ราวิตัวปลอม)
 • พยากรณ์ซ่อนรัก (2563) – รับบทเป็น ธีรุตม์
 • กะรัตรัก (2564) – รับบทเป็น ไอ่
 • พิศวาสฆาตเกมส์ (2565) – รับบทเป็น อภินันท์ เธียรวรวัฒน์ (โอม)
 • ซุปตาร์2550 – รับบทเป็น เจมส์จิ (รับเชิญ)
 • มาตาลดา (2566) – รับบทเป็น ปุริม / เป็นหนึ่ง
 • โลกหมุนรอบเธอ (2566) – รับบทเป็น มานะ พร้อมดีธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *